wtorek, 13 kwietnia 2010

Informacja paszportowa (dotyczy małoletniego do ukończenia 18 roku życia)

W celu uzyskania paszportu (ważnego przez 12 miesięcy dla dzieci do 5 lat, ważnego przez 5 lat dla dzieci od 5 do 13 lat, a dla starszych – ważnego przez 10 lat) lub paszportu tymczasowego (przede wszystkim dla dziecka do ukończenia 5 roku życia) należy złożyć w Wydziale Konsularnym następujące dokumenty:

  • Wniosek (1 egz.) na urzędowym formularzu, udostępnianym przez Wydział Konsularny, wypełniony czytelnie. UWAGA: dzieci, które ukończyły 13 lat, składają podpis w ramce. U młodszych ramka pozostaje pusta. Rodzice dziecka dodatkowo wypełniają rubryki i podpisują się na pieczęci pod nazwą „Zgoda rodziców" umieszczonej na odwrocie formularza.
  • Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, wydany przez polski urząd stanu cywilnego – jeżeli jest to pierwszy dokument paszportowy lub dziecko nie ma nadanego numeru PESEL. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może przyjąć hiszpański odpis aktu urodzenia dziecka („certificación literal") i polski odpis aktu małżeństwa rodziców, jeżeli są małżeństwem. Zagraniczny odpis może posłużyć tylko do wydania pierwszego paszportu tymczasowego. Jeżeli urodzenie dziecka nie zostało zarejestrowane w Polsce, to przed wydaniem paszportu niezbędne jest umiejscowienie (transkrypcja) zagranicznego aktu urodzenia w polskim urzędzie stanu cywilnego.
  • Fotografie (1 szt.) o wymiarach 3,5 x 4,5 cm wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% wysokości fotografii, czyli 31-36 mm; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  • Fotokopia paszportu lub paszportu tymczasowego (strona ze zdjęciem i danymi osobowymi) dotychczas posiadanego przez dziecko lub fotokopia zgłoszenia utraty paszportu hiszpańskiej policji („denuncia”) i druk zgłoszenia terminu i okoliczności utraty paszportu, jeżeli celem wniosku jest uzyskanie nowego paszportu lub paszportu tymczasowego w zamian za utracony (druk do pobrania w Konsulacie).
  • Fotokopie ważnych paszportów lub dowodów osobistych rodziców (dotyczy dowodów osobistych RP oraz innych krajów członkowskich UE).
Należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów wymienionych w punktach: 2, 3, 4 i 5. Opłata konsularna za wydanie paszportu wynosi, w zależności od wieku małoletniego, od 36,- € do 106,- €; za wydanie tylko paszportu tymczasowego - od 17,- € do 39,- € a za oba paszporty - od 41,- € do 121,- €. Uczące się dzieci i młodzież do 26 roku życia, powinni udokumentować fakt nauki lub studiów np. legitymacją lub zaświadczeniem. Za wydanie paszportu/ów w zamian za utracony z przyczyn zawinionych przez posiadacza lub jego rodziców obowiązują podwyższone opłaty zgodnie z Tabelą Opłat Konsularnych.

BARDZO WAŻNE! Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu tymczasowego dziecku do 5 roku życia nie jest wymagana jego obecność, lecz tylko obecność obojga rodziców. W pozostałych przypadkach, przy składaniu wniosku wymagana jest obecność dziecka oraz obojga rodziców. Osobiste stawiennictwo jednego z rodziców można zastąpić jego zgodą na wydanie dokumentu paszportowego, złożoną w jakimkolwiek polskim urzędzie paszportowym albo przed polskim lub hiszpańskim notariuszu.

UWAGA! Przy odbiorze nowego dokumentu paszportowego, należy bezwzględnie okazać dotychczas posiadany paszport lub paszport tymczasowy, w celu jego anulowania.

Odbiór paszportu lub paszportu tymczasowego następuje w tym samym organie paszportowym, w którym złożono wniosek. Dziecko, które ukończyło 13 lat, odbiera paszport osobiście w obecności jednego z rodziców. Przy odbiorze dokumentu paszportowego, obecność dziecka do 13 roku życia nie jest konieczna.

W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji należy wysłać e-maila na adres: madryt.amb.wk@msz.gov.pl lub telefonować na numer: 91 373 60 49 w godz. 14.00‑17.00.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz